Home   >>   Tajikistan NGOs   >>   Health   >>   Tajikngo portal Admin
Looking for something?

Sunday, 07 August 2011 11:05

Название

организации

НПО «Бинокор»

Географический фокус

РРП, Файзабадский район

Миссия организации

 

Главной целью деятельности организации является  помощь населению в повышении уровня жизни  и решения основных проблем .

Направление деятельности

Сельское хозяйство и создание новых рабочих мест.

вебсайт

 

www.binokor.freenet.tj

Руководитель

Насриддинов Фатох

Контакты:адрес, номер телефона, электронная почта

 

Р.Т. Файзабадский район, джамоат Чашмасор, село Бунгакиён.

Тел: 918-62-31-98

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Краткое описание организации и предосталяемые услуги

 

 

Год создания, целевая группа, услуги и др.

2003 год

Орошение, проведении электричеств, Малый ГЭС, проведение семинаров, очистка канаалов, берегоукрепления, ремонт школ, больниц.

Проекты:

 1. Реализованные
 2. Текущие
 3. Планируемые

 

 

Доноры и партнеры

 

IREX

GTZ

WFP

Фонди Арал

Глобалный Экологический Фонд

Комитет молодежи

Земелный Кадастра

Пос.Японии

 

 

 

Friday, 05 August 2011 15:02

Номи Ташкилот

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  «  Равон »

Маҳалли фаъолият

Ҷамоати деҳоти  Ҷавонон   ноҳияи Файзобод

Ҳадафи ташкилот

Дастгирии ташкилотҳои деҳотӣ ва беҳдошти зиндагии мардуми деҳот мебошад. Мусодат дар ҳалу фасли  масъалаҳои иҷтимоӣ,  иқтисодӣ, экологӣ, ҳифзи саломатии  аҳолии , инчунин баланд  бардоштани сатҳи фарҳангии мардум мебошад

 

Самти фаолият

Мутаҳид  намудан барои иштирок  ҷиҳати паст намудани сатҳи камбизоатии аҳоли. Ҳамчунин равнақдиҳии  вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ , ҳоҷагидорӣ, ҳифзи экологӣ,  саломатии ҷомеа, баланд ва вокифи аҳолии аз  ҳайёти ҷомеъа ва мусодат ба мақомоти маҳалӣ дар  ҳалли масоили ч 0,иҷтимоӣ иқтисодӣ мебошад

 

вебсайт

 

Нест

Роҳбар

 

 

Юсупов Хуршед  Сафаралиевич соли таваллудаш  13 - январи   соли 1972 , маълумот Оли ,  ихтисосаш  омузгор.

Тамос: суроға, рақами телефон, почтаи электронӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон  ноҳияи  Файзобод   ҷамоати деҳоти Ҷавонон,  деҳаи  Дубеда   ОКТ - 24

Телефон:  935883855

Шарҳи мухтасари ташкилот ва хидматрасонии он

 

 

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  « Равон » аз соли 2006 аввал  бо номи Кумитаи Созмонҳои Мардуми  ва баъдан  бо номи  Ташкилоти  Ҷамъияти « Равон », ташкил  шудааст. Аз қайди Вазорати Адлия 15 – марти соли 2008  бо  рақами қайдии  ИЧ – 855 ,  гузаштааст

Аъзоёни  ташкилот истиқоматкунандагони ҳудудди Ҷамоати деҳоти Қалъаи Дашт ва  ба  шумор  рафта дар ҳаммаи соҳҳаҳо    алалхусус  инкишофи  иҷтимоӣ дар  соҳҳаи  кишоварзӣ  ва ободонии деҳот ба мардум  кумаку  дастгириҳо  расонида  шудааст.

Лоиҳаҳо:

 1. Роҳандозишуда
 2. Ҷорӣ
 3. Дар нақшабуда

 

 

 

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  « Равон »  дар  давраи  фаъолияташ  18  номгуй  барномаҳои  инкишофи иҷтимоииро  дар  соҳаи  зироаткорӣ,  растанипарварӣ,  ҷорводорӣ,  соҳибкорӣ,  соҳтмони купурукҳо,  таъмири биноҳои муассисаҳои хизматрасонӣ, омузишҳо  дар  мавзӯъҳои гуногунро  бо  воситаи     MSDSP бо  дастгирии  NOBIB.  CUDA  GTS MSDSP  амалӣ  намудааст.

Айни  замон барномаи  омузишии  « Гуруҳҳои  Амонатии  Ҷомеаасос       ГАЧА ) »   дар  ҳудуди  ҷамоат  амали шудаистодааст

Дар  оянда  бо  барномаҳои инкишофи  иҷтимоии аҳолии  дар  соҳаҳои  гуногун  барномаҳои  ободонии деҳот вобаста  ба  заҳираҳои дохилӣ  ва кумакҳои  донорҳои дигар  ва омузишҳо дар мавзуъҳои  доир ба  экология,  замбурпарварӣ, парандапарварӣ,  гендерӣ ва дигарҳо  гузарониданианд.

 

Ҳамкорон  ва шарикони ташкилот

 

 

Ҳукумати  ноҳия.

Ҷамоатҳои  деҳоти ва шаҳраки  ноҳия.

MSDSP.

ТКХ  « Аврангзеб ».

Авалин Бонки Молиявии  Хурд  АБМХ.

Бонки Рушди  Тоҷикистон.

Хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоат.

Friday, 05 August 2011 13:55

Номи Ташкилот

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  «  Муросо »

Маҳалли фаъолият

Ҷамоати дехоти  Калъаи Дашт   нохияи Файзобод

Ҳадафи ташкилот

Дастгирии ташкилотҳои деҳотӣ ва беҳдошти зиндагии мардуми деҳот мебошад. Мусодат дар ҳалу фасли  масъалахои иҷтимоӣ,  иктисодӣ, экологӣ, хифзи саломатии  ахолии , инчунин баланд  бардоштани сатхи фархангии мардум мебошад.

 

Самти фаолият

Мутахид  намудан барои иштирок  ҷихати паст намудани сатҳи камбизоатии ахолӣ. Хамчунин равнақдихии  вазъи иктисодӣ, иҷтимоӣ , хоҷагидорӣ, хифзи экологӣ,  саломатии ҷомеа, баланд ва вокифи ахолӣ аз  хайёти ҷомеъа ва мусодат ба мақомоти махалӣ дар  халли масоили ч 0,иҷтимоӣ иктисодӣ мебошад.

 

вебсайт

 

Нест

Роҳбар

 

 

Давлатов Сафарали  Рахмонович соли таваллудаш  22 – ноябри  соли 1956 , маълумот миёнаи махсус ,  ихтисосаш  мухосиб.

Тамос: суроға, рақами телефон, почтаи электронӣ

Ҷумхурии Тоҷикистон  нохияи  Файзобод   ҷамоати дехоти Калъаи Дашт,  дехаи  Лолаги

Телефон:  918252164

Шарҳи мухтасари ташкилот ва хидматрасонии он

 

 

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  « Муросо » аз соли 2006 аввал  бо номи Кумитаи Созмонхои Мардумӣ  ва баъдан  бо номи  Ташкилоти  Ҷамъияти « Муросо », ташкил  шудааст. Аз кайди Вазорати Адлия 15 – марти соли 2008  бо  раками кайдии  ИЧ – 854 ,  гузаштааст

Аъзоёни  ташкилот истикоматкунандагони ҳудудди Ҷамоати дехоти Калъаи Дашт ва  ба  шумор  рафта дар хаммаи соххахо    алалхусус  инкишофи  иҷтимоӣ дар  соххаи  кишоварзӣ  ва ободонии дехот ба мардум  кумаку  дастгирихо  расонида  шудааст.

Лоиҳаҳо:

 1. Роҳандозишуда
 2. Ҷорӣ
 3. Дар нақшабуда

 

 

 

 

Ташкилоти ҷамъиятии  « Муросо»  дар  давраи  фаъолияташ  24  номгуй  барномахои  инкишофи иҷтимоииро  дар  сохаи  зироаткорӣ,  растанипарварӣ,  чорводорӣ,  сохибкорӣ,  сохтмони купурукхо,  таъмири бинохои муассисахои хизматрасони, омузишхо  дар  мавзуъхои гуногунро  бо  дастгирии     MSDSP   амалӣ  намудааст.

Айни  замон барномаи  омузишии  « Гуруххои  Амонатии  ҷомеаасос       ГАЧА  »   дар  худуди  ҷамоат  амали шудаистодааст

Дар  оянда  бо  барномахои инкишофи  иҷтимоии ахолӣ  дар  сохахои  гуногун  барномахои  ободонии дехот вобаста  ба  захирахои дохилӣ  ва кумакхои  донорхои дигар  ва омузишхо дар мавзуъхои  доир ба  экология,  замбурпарварӣ, парандапарварӣ, гендерӣ ва дигархо  гузарониданианд

 

Ҳамкорон  ва шарикони ташкилот

 

 

Хукумати  нохия

Ҷамоатхои  дехоти ва шахраки  нохия

MSDSP

ТКХ  « Аврангзеб »

Авалин Бонки Молиявии  Хурд  АБМХ

Бонки Рушди  Тоҷикистон

Хоҷагихои дехконии худуди ҷамоат

Сехи коркарди шир  ҶДММ  « Сухробҷон »

Friday, 05 August 2011 12:12

Номи Ташкилот

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  «  Манотиқ »

Маҳалли фаъолият

Ҷамоати деҳоти  Вашгирд  ноҳияи Файзобод

Ҳадафи ташкилот

Дастгирии ташкилотҳои деҳотӣ ва беҳдошти зиндагии мардуми деҳот мебошад. Мусодат дар ҳалу фасли  масъалаҳои иҷтимоӣ,  иктисодӣ, экологӣ, ҳифзи саломатии  аҳолии , инчунин баланд  бардоштани сатҳи фарҳангии мардум мебошад

 

Самти фаолият

Мутаҳид  намудан барои иштирок  ҷиҳати паст намудани сатҳи камбизоатии аҳолӣ. Хамчунин равнакдиҳии  вазъи иктисодӣ, иҷтимоӣ , хоҷагидорӣ, ҳифзи экологӣ,  саломатии ҷомеа, баланд ва вокифи аҳолии аз  ҳайёти ҷомеъа ва мусодат ба макомоти маҳалӣ дар  ҳалли масоили ч 0,иҷтимоӣ иктисодӣ мебошад

 

сомона

 

Нест

Роҳбар

 

 

Ашурова Гулсара Умаровна  соли таваллудаш  20 – июни  соли 1967 , маълумот миёнаи махсус ,  ихтисосаш  ҳамшираи шафкат.

Тамос: суроға, рақами телефон, почтаи электронӣ

Ҷумҳурии Тоҷикистон  ноҳияи  Файзобод   ҷамоати деҳоти Вашгирд,  деҳаи  Лолаги

Телефон:  951910915          935737207

Шарҳи мухтасари ташкилот ва хидматрасонии он

 

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  « Манотиқ » аз соли 2006 аввал  бо номи Кумитаи Созмонҳои Мардумӣ  ва баъдан  бо номи  Ташкилоти  Ҷамъияти, ташкил  шудааст. Аз кайди Вазорати Адлия 15 – марти соли 2008  бо  раками кайдии  ИЧ – 851 ,  ИНН 140003121.

Аъзоёни  ташкилот истиқоматкунандагони ҳудудди Ҷамоати деҳоти Вашгирд ва Ҷамоати шаҳраки  Файзобод ба  шумор  рафта дар ҳаммаи соҳҳаҳо    алалхусус  инкишофи  иҷтимои дар  соҳҳаи  кишоварзӣ  ба мардум  кумаку  дастгириҳо  расонида  шудааст.

Лоиҳаҳо:

 1. Роҳандозишуда
 2. Ҷорӣ
 3. Дар нақшабуда

 

 

 

 

Ташкилоти Ҷамъиятии  « Манотиқ»  дар  давраи  фаъолияташ  12  номгуй  барномаҳои  инкишофи иҷтимоииро  дар  соҳаи  зироаткорӣ,  растанипарварӣ,  чорводорӣ,  соҳӣбкорӣ,  сохтмони купурукҳо,  таъмири биноҳои муассисаҳои хизматрасони, омузишҳо  дар  мавзуҳои гуногунро  бо  дастгирии     MSDSP   амали  намудааст.

Айни  замон барномаи  омузишии  « Гуруҳҳои  Амонатии  Ҷомеаасос       ГАЧА ) »   дар  ҳудуди  ҷамоат  амали шудаистодааст

Дар  оянда  бо  барномаҳои инкишофи  иҷтимоии аҳолӣ  дар  соҳаҳои  гуногун  барномаҳои  ободонии деҳот вобаста  ба  захираҳои дохилӣ  ва кумакҳои  донорҳои дигар  ва омузишҳо дар мавзуъҳои  доир ба  экология,  замбурпарварӣ, парандапарварӣ,  гендерӣ ва дигарҳо  гузарониданианд

 

Ҳамкорон  ва шарикони ташкилот

 

 

Ҳукумати  ноҳия

Ҷамоатҳои  деҳоти ва шаҳрақи  ноҳия

MSDSP

ТКХ  « Аврангзеб ».

Авалин Бонки Молиявии  Хурд  АБМХ

Бонки Рушди  Тоҷикистон

ҶСК « Мурги Хилол»

Friday, 05 August 2011 10:51

Название

организации

Общественное объединение «ШОХИН»

 

Географический фокус

Республиканский-Душанбе, Файзабад.

 

Миссия организации

 

Миссия  Общественное объединение « Шохин». Содействия решению экологических, экономических, оброзование и культурных задач и вопросов здравоохранения  населения.

Направление деятельности

Деятельность ОО «Шохин» направленно, прежде всего на поддержки равноправного участия молодёжи и детей в общественной жизни, изучения проблем здоровья, экологии, организовать и проводить культурно просветительские программы.

 

вебсайт

 

Руководитель

 

Низомиддини Шамсиён- руководитель проекта,год рожд.- 21.11 1964, образованнее-высшые, 1989 г. окончил факультет филологии ТНУ, с1989г.  работает в СМИ

 

Контакты:адрес, номер телефона, электронная почта

 

Республика Таджикистан, Файзабадского  района, джамоат Чавонон,  к/к Оби сангбур. Тел:3-22-71; 93-587-48-64; элект. Почта: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Краткое описание организации и предосталяемые услуги

 

 

регистрирован Министерство Юстиции Р.Т. от 26.12.  2003г.№1126 . Пр.регист. в Мин. Юст. №295 А от14.11.2007.

Членами организации являются   преподаватели,  врачи, журналисти

населении

Организовала группу поддержки из числа молодёжи лидеров в махаллах с помощью, которых проводит массовые встречи, различные индивидуальные, групповые беседы с молодёжами  о проблемах, которые волнуют их.

Проекты:

 1. Реализованные
 2. Текущие
 3. Планируемые

 

В ходе своей деятельности организация «Шохин» разработал и реализовал несколько проектов которые имеют социальную значимость в обществе.

Проект «Чистая вода – это здоровье и чистота» ‑ при поддержке Германский Агроакции в 2005г.

Целью проекта было проведение трубопроводной линии на расстоянии 2 км родников горы Чанори лой до село Обисангбур (4500 человек) чистой питьевой водой. Германской Агроакции (2005г).

Организация оказала гуманитарную помощ – школьную одежду, обувь 80 первокласникам сиротам  из малообеспеченных семей  Файзабадского района  от «Агроинвестбонк».

ОО «Шохин» является учредителям газеты «Парвин». А так же у них одинаковые интересы на счет развитии демократии и свободы слова в Таджикистане.

В целом за годы свои существования НПО «Шохин» охватили своими проектами (деятельности) более 5000 человек.

 

Доноры и партнеры

 

Наши партнеры и доноры:

Комитет по делам молодёжы, спорт и туризма при правительстве Республики Таджикистан

Германской агроакции

ФАО

Фонд АГА-Хана

Караинтернейшнл

Агроинвестбонк

Бонк Эсхата

Интернюс

Таджиктелеком

Thursday, 04 August 2011 13:23

 

Название

организации

Общественная организация «Файзбахш»

Географический фокус

Файзабадский район, город Рогун, город Вахдат.

 

Миссия организации

 

Оказание всемерного и активного содействие становлению открытого демократического, гражданского общества в Таджикистане посредством поддержки равноправного участия населения, проведения специальных образовательных курсов по различным направлениям развития гражданского общества и мобилизация  населения к решение местных проблем.

 

Направление деятельности

Деятельность ОО «Файзбахш» направлен, прежде всего на поддержки равноправного участия населения особенно женщин и детей в общественной жизни, повышение  правовой грамотности  среди  населения, распространения знаний по  гендерным вопросам изучение  проблем  здоровья, экологии. Содействие  в создания новых рабочих мест для  женщин.

 

вебсайт

 

Руководитель

 

Майрам Мирзоева - директор.

 

Контакты:

Адрес,

номер телефона,

электронная почта

 

Офис в Файзабаде:

Республика Таджикистан, Файзбадский район, поселок Лолаги, ул Хамза-1

Тел: (+992) 93-571-05-16 (моб)

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Краткое описание организации и предосталяемые услуги

 

ОО «Файзбахш» действует с ноября  1999г, на территории Файзабадского района. Объединяет населения района различных профессий, проживающих на территории Файзабадского района.

Зарегистрировано в МинЮсте  Республики  Таджикистан    10.11. 2000 г, № 677.

В 2007 году после принятия закона о перерегистрации всех ОО Р.Т. мы перерегистрировали наш ОО в МинЮсте  Республики  Таджикистан    под номером 477 «А» от 24 декабря 2007 года.

Наша организация проводила активную работу среди населения Файзабадского района, организовало  группы поддержки  из числа лидеров в  махалях с помощью которых проводит  массовые встречи различных - индивидуальных групповые беседы  с населением о проблемах которые волнуют их. За годы своей деятельности были  проведены  осведомительные работы и семинары по правовым и экологическими, конфликтным  вопросами среди населения и молодежи сельской местности.

Наша организация ведет систематическую работу путем учёта, прожиточных доходов, наблюдении, опросов, PRA исследования на местном уровне (оценку нужд сообществ),  анкетирования и др. по определению критерия бедности с целью создания достоверного нормативного документа, отвечающего международным нормам, опреде­ляющим уровень бедности (социально-экономический, культурно-быто­вой, образовательный, медицинские и по другим сферам) по регионам, где действует  наша организация.

При ОО «Файзбахш» разработана примерная методика определения различных проблем сообщества, где непосредственно участвует населения: со стороны самих граждан определяется в чем заключаются их потребности и приоритеты.

В ходе своей деятельности организация «Файзбахш» разработал и  реализовал проекты, которые имеют социальную значимость в обществе.

 

 

 

Проекты:

 1. Реализованные
 2. Текущие
 3. Планируемые
 1. Основные Реализованные проекты

 

 1. Коалиционный проект  ОО «Файзбахш» под названием «16 – дней против насилия» при поддержке Глобальный Фонд Женщин Мира (Америка 2001г.).
 2. Проект «Знание прав – гарантия свобода личности» при поддержке Американского посольство (2002-2003г).
 3. Проект «Вода-источник жизни»- по  обеспечения чистой питьевой воды населения 4 кишлаков Файзабадского района при поддержке Фонд Сороса (2003г).
 4. Проект «Организация труда  надомниц» - национальный промысел женщин – вдов, без кормильцев и  малоимущих семей при  поддержке Германской  Агроакции (2003г).
 5. Проект «Чистая вода-залог здоровье и чистота»-  при поддержке программы Здоровье сообщества 2004 г.
 6. Проект «Укрепление и увеличение потенциала ОО»-2004-2005 г при поддержке (USAID /MSDSP).
 7. Проект    «Плетенная продукция-путь к снижению уровня бедности»  -  при поддержке ППГО IREX Таджикистан 2004 г
 1. Проект «Родники- пульс жизни» при поддержке CIDA

10.  Проект  об  оказании профессиональных услуг по проведения тренингов по развитию  сельского хозяйства  для КО и CDU Файзабадского района  и Рогуна при поддержке Фонда Агахана 2006 г. (MSDSP)

11.  Проект по «Мобилизации общины  в целях профилактики ВИЧ/СПИД среди трудовых мигрантов и членов их семей» при поддержке МОМ (финансирование Глобального фонда) с  2007-2011 г

 1. Проект по проведения восемь 2-х дневных семинаров в 8-ми джамоатах района по теме «Повышение  гендерной чувствительности» для членов SUDVO и сотрудников джамоатов» Файзабадского района, Фонд Агахана (MSDSP) 2008 год.
 2. Проект «Развития местного рынка»  по цепочке добавленной стоимости при поддержке Швейцарской ассоциации международного сотрудничества Helvetas-Кыргызской Республики 2007 г до настоящего времени.

12.  Проект «Развитие местного самоуправлении» по  вовлечения населения в процессы  местного самоуправления в Таджикистане Фонд Евразия Центральной Азии-2010 г.

 

2.Основные текущие проекты и планируемые проекты-

Проект «Развития местного рынка»  по цепочке добавленной стоимости при поддержке Швейцарской ассоциации международного сотрудничества Helvetas-Кыргызской Республики 2007 г до настоящего времени.

В рамках проекта «Развитие Местного Рынка» в 2007 году   было создано 10 фермерских групп. Эти фермерские группы специализированы по выращиванию томатов, огурцов и другие виды овощей. В 2008-10 году уже создано 14 групп  из  двух джамоатов  (джамоат Бустон и Джавонон) Файзабадского района в количество 300 фермеров. Эти группы обеспечивают своим продукциям томатом и огурцом  консервный завод  «Гули кухсор», ПП «Зафарёб» г.Душанбе и Вахдат.

Проект «Развитие местного самоуправлении» по  вовлечения населения в процессы  местного самоуправления в Таджикистане Фонд Евразия Центральной Азии-2010 г. Проект развивает соответствующую модель в пилотных джамоатах Файзабадского района репетиторы из выбранных джамоатах проводят тренинги и консультации для жителей своих джамоатах , чтобы дать им возможность  контролировать соблюдения  своих прав и прав своих сограждан  в таких сферах, как проведения  выборов  и доступ к участию в предвыборной  кампании в местные советы: открытость информации; участие  граждан в разработке местных бюджетов и их выполнения.

Проект по «Мобилизации общины  в целях профилактики ВИЧ/СПИД среди трудовых мигрантов и членов их семей» при поддержке МОМ (финансирование Глобального фонда) с  2007-2011 г

Повышения уровня знаний населения особенно  молодежи выезжающий на миграции по проблемам ВИЧ/СПИД и ИПП посредством повышения информированности населению выбранных джамоатах тем сеемым способствовать к снижению заболеваемости ИПП\ВИЧ\СПИД среди трудовых мигрантов и членов их семей

 

Доноры и партнеры

 

Наши партнеры и доноры:

* Американское посольство в Душанбе

* USAID

* Швейцарский офис по сотрудничеству в Таджикистане

* Helvatas ICCO

*  МОМ

* UNDP

* Институт открытого общества Фонд Сорос Таджикистан

* Фонд Евразия Центральной Азии

* WFP

* Канадский Фонд CIDA

* MSDSP

* Глобалный Фонд Женщин Мира

* Irex

* ZdravPlus Counterpart

* WFP

 

Tuesday, 19 July 2011 00:32

Name of the organization

Public organization “Elyor”

Geographic focus

Kurgan Tyube Region, Republic of Tajikistan

Mission of the organization

 

Enhancing and protection of civil, political, economic, social, ecological, health and cultural rights and freedom of people, contribute to the poverty reduction of the population, reproductive health of men and women, safeguard of population from infectious diseases, assisting in family planning and national tradition.

Support initiatives of dissemination of well way lifestyle, entrepreneurship, assist in solving of humanitarian issues and create jobs for people.

Area of activities

Work with women, youth, teenagers and children.

Website

 

Not available.

Manager

 

Ms. Yusupova Khatira Musaevna

Contacts:

address, tel. number, e-mail

 

735180 Shaartuz District,  33 Nosir Khisrav Street 33

Phone:  ( 3240) work 2-18-26,  cellular 500 93 21

email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Brief description of the organization and services offered

 

 

The Public Organization “Elyor” (before re-registration “Hamroz”) was established in 2000 and registered in Legal Department of Khatlon Oblast on 19 May under No. 79, and re-registered in 27 December 2007.

Projects:

 1. Implemented
 2. Ongoing
 3. Planned

 

Implemented:

Supporting of spinning and knitting workshops, Shaartuz District.

My future in my hands, Shaartuz Disrict.

Training of Jamoat leaders in self administration, Shaartuz, Kabadiyon, Beshkent Jamoats

Loan, Shaartuz District

To parents about teenagers, Shaartuz Disrict

Mahala – source of all activities, Shaartuz Disrict

Rights and obligations in the family, Shaartuz Disrict

Youth and democracy, Shaartuz Disrict

Rehabilitation of secondary school No. 32 of Qahramon village, Shaartuz District.      

Enhancement of mahala committees’ role in self administration.

Professional education and business for girls, Shaartuz District, Presidential grant.

Ongoing: Reducing youth radicalization– Eurasia Foundation.

Planned: Engage older women in social activities as much as possible.

Donors and partners

 

МКМ, Eurasia Fundation, OSI, OSCE, Embassy of USA, Embassy of Japan.

Currently we work with Eurasia Foundation.

Tuesday, 19 July 2011 00:30

Name of the organization

Public organization “Volunteers School”

Geographic focus

Khatlon Oblast, priority to Kurgan Tyube group of Districts

Mission of the organization

 

Promoting of volunteerism, training of volunteers for government and public organizations, initiative groups of the region through provision of consulting, information and other assistance

Area of activities

Work with children, youth and teenagers, training, consulting, organization and conduction of events, social partnership

Website

 

Not available

Manager

 

Mr. Salim Bobonazarov

Contacts:

address, tel. number, e-mail

 

Kurgan Tyube city, 4 Mirzokadirov, 918631235, 988160444,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Brief description of the organization and services offered

 

 

Year of the establishment– 2010

Target group – IDU, SW, PLH, street children

Services –training, low level services, volunteer social support

Projects:

 1. Implemented
 2. Ongoing
 3. Planned

 

 1. «Nothing for us without us», donor– Young Leaders Fund ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).
 • 85 IDU, SW, PLH are covered by preventive control
 • 15 IDU, SW are trained in outreach work with vulnerable youth
 • 90% of ToT participants have successfully passed pretest and posttest
 • 2 initiative groups were established after conduction of seminar “NGO and Society”
 • 100% IDU, SW, PLH - participants of 4-day workshops on "HIV / AIDS, STDs, hepatitis, tuberculosis and malaria" (80 people) received VCT, testing for TB, STDs, hepatitis and malaria
 • 80 IDU, SW, PLH participated in 2 sport events under the project framework.
 • 15 volunteers were trained from medical college students in ToT as outreach – employees, on: "Features of outreach - work for prevention and spread of drug abuse among children and teenagers”
 • 6 mini sessions were conducted jointly with OC AIDS OSC Khatlon Oblast for 60 street children on "Health Society is in your hands" and  "Mutual understanding  is a good deed”;
 • 5 meetings were held with 50 street children in Kurgan - Tube in order to engage them in further preventive work. Hygiene kits and food, children's literature, informational - educational materials were distributed to them.
 1. «International partnership and street children» (jointly with NGOs from Iran, Afghanistan and Indonesia). Donor – IREX

In total project covered 125 street children, including 80 boys and 45 girls.

Donors and partners

 

Young Leaders Fund, IREX

 

Tuesday, 19 July 2011 00:27

Name of the organization

Public organization Association of Public Organizations “Chorsu” of Muminobod District

Geographic focus

Muminobod District

Mission of the organization

 

Coordination of activities of public organizations in the District, assist in democratization process of the society and cooperation development with local government authorities, civil society, involving of society, protection of rights and benefits of public organizations

Area of activities

Strengthening of cooperation with local authorities and civil society, and coordination of activities of the local non government organizations

Website

 

Not available.

Manager

 

Mr. Rajabali Bahromov, Chairman

 

Contacts:

address, tel. number, e-mail

 

Khatlon Oblast, Muminobod District, Mehrobod city, Temursho Rahimov Street 54

Mobile: (+992) 918 88 86 29

Phone: (83318) 2 11 00

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Brief description of the organization and services offered

 

 

The organization is established in April 2010, and registered in July 2010 in Legal Department of Khatlon District. The members of the organizations are the following 8 public organizations:

 • Ø Public organization “Mu’minobod”
 • Ø Public organization “Sadbarg”
 • Ø Public organization “Buston”
 • Ø Public organization “Guliston”
 • Ø Public organization “Vahdat”
 • Ø Public organization “Navruz”
 • Ø Public organization “Paivand”
 • Ø Public organization “Kuhsoron”

The organizations, members of the Association has a great experience in community development and cooperation with local government authorities, they implemented a number of projects under the framework of MSDSP and Muminobod Local Development Project/CARITAS for the last years.

Association has capacity to offer the following services to international organizations and local non government organization in implementing of their programs and activities in Muminobod District:

 • Organization and facilitation of meetings, round tables, awareness campaigns, collection of information and etc.;
 • Communication with local authorities at District and Jamoat level, self service organizations, government and non government organization working at the District.
 • Planning of activities;
 • Ø Priority analysis of community;
 • Community mobilization;
 • Project implementation.

 

Projects:

 1. Implemented
 2. Ongoing
 3. Planned

 

Implemented projects

 • Assist in raising of legal awareness of vulnerable women through conduction of trainings;
 • conduction of outreach activities – meeting with youth at Jamoat level in cooperation with the Department of youth, sport and tourism of Khukumat District on prevention of sexually transmitted infections, drugs, and protection of human rights of labor migrants;
 • conduction of monitoring of the implementation of programs in the framework of Association;
 • conduction of joint meetings with participation of representatives from local authorities, government agencies, international organizations, and non government organizations that function in the District;
 • representing local NGOs during monthly coordination meetings with international organizations and NGOs in Kulyab region;
 • conduction of meetings with public organizations at District level to study the position of public organizations in the District and provide assistance in addressing of problems and develop future cooperation with local authorities of the District;
 • present partners’ activities during meetings with representatives of donors’ organization.

 

Planned activities

 • awareness raising of society on the activity of local authorities, NGOs and INGOs and donors;
 • assist implementation of development plans and strategy in the District;
 • assist international organizations and local non government organizations in arranging of meetings, trainings and other events in the District;
 • arrange meetings, round tables and experience sharing between local NGOs;
 • assist local authorities, local non government organizations in communication with donors;
 • assist local non government organizations in addressing their issues;
 • monitor local NGOs, members of Association.
 • join other local non government organizations to the Association;
 • reestablish communication between local non government organizations and donors and other non government organizations at national level through uniting local non government organizations of the Republic of Tajikistan;
 • cooperate with National Associations of NGOs of the Republic of Tajikistan;
 • assist public organization in finding donors;
 • establish information database on public organizations of the District;
 • establish volunteers’ schools;
 • assist to government and non government organizations in access to Internet.

 

Donors and partners

 • MSDSP
 • European Union
 • IFAD
 • Local authority of Muminobod District
 • Local authorities (Jamoats)
 • Local state agencies of Muminobod District
 • Local Development Committee of Muminobod District
 • Local NGOs working in Muminobod District
 • Public Support Center “Shahrvand”

 

Tuesday, 19 July 2011 00:24

Name of the organization

Public organization “Chashma”

Geographic focus

Khatlon Oblast, Kurgan Tyube Retion, Shaartuz, Kubodiyon, Nosiri Khusrav, Pyanj, Jilikul and Qumsangir Districts

Mission of the organization

Assist in poverty reduction and community development in the region.

Area of activities

Social economy and educational.

Website

 

Not available

Manager

 

Ms. Sanovbar Imomnazarova

Contacts:

address, tel. number, e-mail

Shaartuz District, Rudaki Street 24, mobile: 93 500 35 15; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Brief description of the organization and services offered

 

 

PO “Chashma” is functioning from September 1998 on the territory of Khatlon Oblast. Since its establishment more than 32 small and large educational and social projects implemented to create temporary and permanent jobs. Trainings and seminars to raise awareness on legal issues, gender, conflict and violence, creation and development of leadership skills and others were conducted. Target group: women and children, employers, individuals, victims of violence.

 

Provide educational and consultation services.

Projects:

 1. Implemented
 2. Ongoing
 3. Planned

 

The list of implemented projects is attached;

 

 1. Establishment of Rehabilitation Center for women женщин (Global Women Fund), Shaartuz;
 2. Trainings on Border trade and meeting with entrepreneurs. BT Kabadiyon, Shaartuz and N. Khusrav.
 3. HIV / AIDS prevention among migrant workers and their families. (OIM) Kabadiyon.

 

Establishment of self help groups in Kh. Kholmatov Jamoat of Shaartuz District;

Enhancement of Rehabilitation Center activity.

Work on establishment of Parents and Teacher Associations.

Donors and partners

 

IOM, Center “Development of Border Trade Khatlon Oblast”, Global Women Fund

 

«StartPrev12345678910NextEnd»
Page 5 of 13

Портал создан и администрируется Центром Информационно-Коммуникационных Технологий города Душанбе. Мнение администрации портала может не совпадать с мнением авторов публикаций. Администрация портала  не несет ответственность за точность и содержание информации на сайте, относительно адресов и контактов указанных другими организациями.  Для уточнения информации можно обращаться по эл-адресу: info@tajikngo.tj